Algemene Voorwaarden Diana Thijssen fotografie

 

Op alle rechtsbetrekkingen van Diana Thijssen fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van Diana Thijssen fotografie van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes
Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
Artikel 6. Factuur en betaling
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendom

 • Licentie
  Sub-licenties
  Inbreuk op auteursrecht
  Naamsvermelding
  Persoonlijkheidsrechten
  Rechten van derden

Artikel 8. Zichtzendingen, Levering en Beelddragers
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Disclaimer
Artikel 11. Faillissement/surséance
Artikel 12. Persoonsgegevens
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Toepasselijk recht
Artikel 15. Wijzigingen en uitleg van de voorwaarden
Artikel 16. Ongeldigheid

Diana Thijssen fotografie,
gevestigd te (5871 CR) Broekhuizenvorst, Heideweg 12,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 71579214,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door D.G.M. Thijssen,
hierna te noemen: gebruiker.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven:
Aw: Auteurswet;
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick;
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;
Fotoshoot: Periode waarin een fotoreportage wordt gemaakt, bv. op het gebied portretten.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw;
Gebruiker: Diana Thijssen, h.o.d.n. bedrijfsnaam Diana Thijssen fotografie;
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Artikel 2. Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden door de gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van de gebruiker naar de wederpartij zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De gebruiker heeft het recht om tot 4 kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod zonder opgaaf van rede te herroepen.
3. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn zonder btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de wederpartij hiervan tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.
5. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

1. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de gebruiker zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

2. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding van de gebruiker.

3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de gebruiker recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

4. De opdracht wordt naar beste vermogen en inzicht en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door gebruiker.

5. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

6. De gebruiker heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van de door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

8. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 6. Factuur en betaling
1. De wederpartij zal de factuur van de gebruiker op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de gebruiker heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.
2. Betaling dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.
3. De gebruiker hanteert een vergoeding aansluitend op de inzage van de te leveren producten op lage resolutie. De levering van producten op afgesproken resolutie volgen na de vergoeding.
4. De wederpartij verricht de aan de gebruiker verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de gebruiker heeft verstrekt.
5. Uitsluitend betalingen aan de gebruiker of aan een door de gebruiker schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend conform artikel 6:35 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de gebruiker het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
7. Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
8. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de gebruiker nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de gebruiker dan ook.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendom
1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de gebruiker.
2. Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de gebruiker te doen toekomen.
3. De gebruiker zal de wederpartij op schriftelijk verzoek van de wederpartij, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor- zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de gebruiker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de wederpartij. Indien de gebruiker in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is of anderszins kosten dient te maken, is de wederpartij een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de gebruiker.
4. Het staat de gebruiker vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 3 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De gebruiker informeert de wederpartij over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de gebruiker.
5. De gebruiker is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de wederpartij verbeurt of eventuele schade van de wederpartij als gevolg van het feit dat de wederpartij zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.
Licentie
6. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de gebruiker is omschreven in de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
7. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de gebruiker, hebben bedoeld.
8. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
9. Indien door de gebruiker toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
Sub-licenties
10. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.
Inbreuk op auteursrecht
11. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de gebruiker.
12. Bij inbreuk komt de gebruiker een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de gebruiker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
Naamsvermelding
13. De naam van de gebruiker dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
14. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de gebruiker een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de gebruiker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
15. Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de gebruiker op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de gebruiker tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven.
Persoonlijkheidsrechten
16. De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de gebruiker conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
17. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de gebruiker een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de gebruiker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
Rechten van derden
18. De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart de gebruiker van alle aanspraken te dier zake.
19. De gebruiker is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 8. Zichtzendingen, Levering en Beelddragers
1. De zichtzending welke ter beschikking gesteld aan de wederpartij die niet worden gebruikt, dienen deze door de wederpartij binnen 14 werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
2. In het geval beelddragers en/of digitale bestanden met fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de wederpartij gehouden de schade die de gebruiker hierdoor lijdt te vergoeden.
3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de gebruiker vastgesteld.
4. Beelddragers met digitale bestanden van de Fotografische werken worden geleverd via beelddragers, die na vergoeding eigendom worden van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de gebruiker zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de gebruiker.
6. Indien een beelddrager niet binnen 14 werkdagen na de overeengekomen termijn aan de gebruiker is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
7. In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de wederpartij gehouden de schade die de gebruiker hierdoor lijdt te vergoeden.
8. Beelddragers worden eigendom van de gebruiker, zoals bedoeld in lid 4. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen conform artikel 7.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de gebruiker of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
2. De gebruiker maakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik van een op zichzelf bewegend levend wezen welke toebehoort aan een derde partij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige aangerichte schade welke voor de wederpartij is ontstaan door het op zichzelf bewegend levend wezen van deze derde, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de gebruiker. Mocht de wederpartij een partij aansprakelijk willen stellen, dan zal deze wederpartij zich beroepen op de aansprakelijkheid liggende bij de derde partij, welke in bezit is van dit op zichzelf bewegend levend wezen, zoals bepaald in artikel 6:179 BW.
3. De wederpartij die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de gebruiker, incluis de daadwerkelijke kosten aan rechtsbijstand, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. De wederpartij dient de gebruiker zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat de gebruiker eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van afwijkende helderheid, kleur en contrast van goederen of eindproducten als gevolg dat de wederpartij niet in bezit is van een geoptimaliseerd beeldscherm/monitor. De gebruiker maakt gebruikt van een gekalibreerd beeldscherm waardoor de helderheid, kleur en contrast kan afwijken op een beeldscherm/monitor van de wederpartij.
5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van afwijkende helderheid, kleur en contrast van goederen of eindproducten als gevolg dat de wederpartij deze niet in bezit is van een geoptimaliseerde printer. De gebruiker maakt gebruikt van een geoptimaliseerde printer waardoor de helderheid, kleur en contrast kan afwijken op een printer van de wederpartij of een derde partij.
6. Klachten of bezwaren met betrekking op de geleverde diensten of goederen schorten de betalingsverplichting niet op.
7. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 14 dagen na het verstrijken van de vergoeding.
8. De gebruiker is tegenover de wederpartij niet aansprakelijk voor schade en verliezen aan de wederpartij dan wel aan derden die voortvloeien uit het doen of nalaten van de wederpartij.
9. De gebruiker is tegenover de wederpartij niet aansprakelijk voor verbintenissen die de wederpartij is aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens gebruiker of derden, al dan niet met toestemming van de gebruiker of die derden.

Artikel 10. Disclaimer
1. De gebruiker is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van gebruiker geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op de site van de gebruiker. Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via de website van de gebruiker verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. De gebruiker heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Artikel 11. Faillissement/surséance
1. Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft de gebruiker het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
2. Alle fotografische werken, beelddragers en alle andere goederen die in bezit van de wederpartij zijn, maar en nog eigendom van gebruiker, worden bij ontbinding aan de gebruiker geretourneerd.

Artikel 12. Persoonsgegevens
1. De gebruiker handelt conform wet- en regelgeving de Algemene verordening gegevensbescherming zoals terug te zien in de privacy policy.
2. Indien de gebruiker voor het aangaan van een overeenkomst een andere derde partij gegevens van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, met goedkeuring van deze wederpartij deelt, is gebruiker niet aansprakelijk voor nalatigheid van deze gegevens door deze derde partij.

Artikel 13. Geschillen
1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze beheerst door het Nederlands recht.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Artikel 15. Wijzigingen en uitleg van de voorwaarden
1. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 16. Ongeldigheid
1. Indien een deel van deze overeenkomst of van de algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze overeenkomst en de algemene bepalingen onverlet.
2. In plaats van het vernietigende of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek als overeengekomen, hetgeen de partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Deze algemene voorwaarden is op d.d. 01 februari 2020 vastgesteld door BHU Legal Compliance.